23. Udkast til en politisk didaktik

udkast-til-en-politisk-didatik

Mennesket har i virkeligheden ikke andre fjender i denne verden at frygte end sig selv. Derfor må det lære gennem selvransagelse og fornuft at løse sine konflikter inden for grænser, som den menneskelige natur sætter.

Forlaget skriver:
Denne bog handler om didaktik, dvs. læren om undervisningens mål og indhold. En politisk didaktik må således handle om de mål samfundet stiller op for udviklingen som helhed – ikke blot de værdier nationalstaten er bygget op på, og som har deres naturlige overbygning i de europæiske fællesskaber, men også de retningslinjer, som skal gøres gældende i verdenssamfundet. Det gælder en diskussion af flg. Spørgsmål:
Er det borgerlige Danmark i stand til at formulere og fastholde en liberal, konservativ politik som forener individets frihed med velfærdsstatens opretholdelses?
Findes der en borgerlig videnskabs- og kulturpolitik, der kan bringe os videre efter kulturradikalismens og marxismens kollaps?

Ekspropriationen af selvet og dehumaniseringen i alle dens moderne aspekter er vor tids store tema. Kontinuitetsbevidsthedens endeligt og historiens død bevirker, at abnormiteten bliver norm i det grænse- og forskelsløse samfund og dermed rykker mulighederne for en verdenseksplosion nærmere.